Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

2.VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ČLENŮ

Členové APNÚ:

2.1.
Budou vždy jednat v souladu se zásadami uvedenými v tomto Kodexu tak, aby prosazovali odpovědné poskytování úvěrů a zohledňovali zájmy zákazníka;
2.2.
Budou dodržovat zásady spravedlnosti, čestnosti, profesionality, transparentnosti a nejvyšší možné úrovně spolupráce v rámci všech smluvních vztahů a komunikace; to se týká i zásad dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku;
2.3.
Budou podnikat zákonně a budou při tom sledovat a dodržovat veškerou příslušnou legislativu a předpisy stanovené soudními a regulačními orgány i veškeré instrukce a směrnice přijaté dozorovými institucemi v odvětví;
2.4.
Před poskytnutím půjčky budou řádně a svědomitě hodnotit schopnost zákazníka splácet jednotlivé splátky a budou svědomitě zkoumat, zda je spotřebitelský úvěr pro zákazníka vhodný, přičemž vezmou v úvahu jeho individuální situaci;
2.5.
Při každém jednání se budou ke všem zákazníkům chovat spravedlivě a ohleduplně, a to zejména při komunikaci před a po uzavření smlouvy a při případném vymáhání dluhů vyplývajících ze smlouvy;
2.6.
Budou zákazníkovi srozumitelně poskytovat kompletní a pravdivé informace (konkrétní podmínky smlouvy o spotřebitelském úvěru) týkající se spotřebitelského úvěru; Informace, které se poskytují podle ZSÚ zákazníkům před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, obdrží zákazník v dostatečném časovém předstihu, aby měl možnost prostudovat smlouvu o spotřebitelském úvěru;
2.7.
Budou také zákazníka informovat v průběhu trvání smlouvy o připravovaných změnách všeobecných obchodních podmínek či samotných podmínek spotřebitelského úvěru v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě;
2.8.
Nebudou zákazníkovi zkreslovat skutečnosti týkající se spotřebitelského úvěru ani na zákazníka vyvíjet tlak, aby smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřel; a nebudou nabízet výhody, které nemůžou garantovat či splnit;
2.9.
Budou dodržovat principy serióznosti reklamy, což platí zejména pro srovnání vlastní služby se službami konkurence;
2.10.
Zajistí, aby byly všechny propagační a reklamní materiály předávané zákazníkům jasné, nezavádějící a v souladu s příslušnými právními předpisy;
2.11.
Ve vztazích se zákazníky i s interními a externími partnery budou odmítat jakoukoli diskriminaci kvůli pohlaví, etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, rodinné situaci či zdravotnímu postižení;
2.12.
Poskytnou zákazníkům celý název a kontakty osoby poskytující spotřebitelský úvěr;
2.13.
Při každodenních činnostech příslušné právnické osoby budou jednat odpovědně a s péčí řádného hospodáře a zdrží se jakéhokoliv chování, které by mohlo poškodit dobré jméno APNÚ a celého sektoru nebankovních úvěrů;
2.14.
Se všemi informacemi poskytnutými zákazníkem budou nakládat s respektem a zachovávat je v tajnosti, budou zachovávat důvěryhodnost obchodních informací a dodržovat povinnost mlčenlivosti;
2.15.
Osobní údaje o zákaznících budou zpracovávat v souladu s platným zněním zákona na ochranu osobních údajů;
2.16.
Zaměstnancům a všem ostatním osobám, které provádějí činnosti jménem člena APNÚ, poskytnou příslušné školení a zajistí, aby byly tyto osoby obeznámeny se zásadami uvedenými v tomto Kodexu; a
2.17.
Poskytnou zákazníkovi informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti a způsobu jejího vyřízení.