Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

3.POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ

3.1Reklama a marketing

Členové APNÚ:

3.1.1.
Zajistí, aby byly všechny reklamní a propagační materiály pravdivé a přiměřené, aby neobsahovaly zavádějící informace, podporovaly odpovědné poskytování úvěrů a dodržovaly veškerou platné právní předpisy České republiky;
3.1.2.
Zaváží se k transparentnosti při reklamě a propagaci, zajistí, aby byli zákazníci obeznámeni s charakterem krátkodobého úvěrování, souvisejícími náklady a příslušnou právnickou osobou nacházející se za propagovanou obchodní značkou poskytovatele nebankovních spotřebitelských úvěrů;
3.1.3.
Nebudou zákazníky zbytečně obtěžovat nadměrnými, individuálně zaměřenými obchodními sděleními (jako např. e-maily, textovými zprávami), a pokud budou taková sdělení používána, musí v nich být uvedena možnost zrušit jejich odběr v budoucnosti;

3.2Posuzování úvěruschopnosti

Členové APNÚ jako odpovědní poskytovatelé nebankovních úvěrů:

3.2.1.
Vysvětlí na svých webových stránkách i při osobním jednání zákazníkům, že krátkodobý spotřebitelský úvěr by se měl použít pouze pro krátkodobé finanční potřeby, a že takový spotřebitelský úvěr není určen k řešení závažnějších finančních těžkostí či složitých životních situací.
3.2.2.
Neposkytnou úvěr lidem, kteří jsou tzv. „finančně zranitelnými vypůjčovateli“ (například z důvodu svého zdravotního stavu, věku či kvůli nedostatku zkušeností a/nebo znalostí) či na ostatní skupiny osob, pro něž by poskytnutý spotřebitelský úvěr představoval spíše újmu než přínos;
3.2.3.
Nebudou využívat metod nátlakového prodeje a jiných agresivních prodejních praktik;
3.2.4.
Zajistí, aby byly všechny žádosti o spotřebitelský úvěr podrobeny důkladnému zhodnocení z hlediska zákazníkovy úvěruschopnosti a jeho možnosti spotřebitelský úvěr řádně a včas splatit. Součástí tohoto hodnocení bude i prověřování každého klienta nejméně v jednom úvěrovém registru, přičemž jedním z nich musí být REPI nebo NRKI.
3.2.5.
Budou průběžně sledovat, zda jsou jejich postupy hodnocení schopnosti zákazníků splácet realistické a adekvátně je upravovat;
3.2.6.
Neposkytnou či neprodlouží spotřebitelský úvěr, je-li zjevné, že zákazník má finanční potíže, nebo vyhodnocení žádosti o spotřebitelský úvěr naznačuje, že spotřebitelský úvěr by nebyl splacen řádně a včas, či že by mohl zákazníka dostat do finančních potíží; to zahrnuje například situaci, kdy má zákazník nesplacené jiné závazky případně je v exekuci nebo insolvenci;
3.2.7.
Nebudou smluvně prodlužovat tříletou promlčecí lhůtu plynoucí ze zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ)

3.3Kompletnost a transparentnost informací

Členové APNÚ:

3.3.1.
budou usilovat o to, aby smluvní dokumentace předkládaná klientům byla stručná, přehledná a srozumitelná. Vzory smluvní dokumentace, tedy zejména příklad smlouvy, obchodní podmínky, ceník a další relevantní dokumenty viditelně umístí na svoje webové stránky;
3.3.2.
umístí na svoje webové stránky kalkulačku spotřebitelského úvěru modelující výši splátek, celkovou sumu, kterou bude třeba splatit, výši úrokové sazby, RPSN a potřebnou dobu splácení. Kalkulačka musí umožnit spotřebiteli, aby si mohl tyto parametry spočítat bez zadání svých kontaktních údajů. Úroková sazba použitá pro modelování v kalkulačce se nesmí výrazně lišit od průměrné sazby portfolia;
3.3.3.
umístí na svoje webové stránky v bezprostřední blízkosti kalkulačky dostatečně viditelný reprezentativní příklad typického úvěru. Příklad musí popisovat shodný typ úvěru a částka, splatnost a úroková sazba použité v příkladu musejí odpovídat průměrným hodnotám portfolia v posledním roce;
3.3.4.
jasně vysvětlí všechny náklady týkající se prodloužení doby platnosti spotřebitelského úvěru, které budou od zákazníka požadovat, zejména všechny poplatky, sazby a úroky, které zákazník musí uhradit před tím, než bude prodloužena doba splatnosti úvěru;
3.3.5.
umístí na svoje webové stránky všechny důležité informace týkající se následků v případě porušení smlouvy o spotřebitelském úvěru a související náklady, které vzniknou v souvislosti s opožděnou platbou v případě, že se neuzavře žádná další dohoda či dodatek, tedy smluvní úroky, úroky z prodlení, sankce, případné další náklady (upomínky, náklady na zesplatnění apod.); a
3.3.6.
upozorní na svých webových stránkách zákazníky, kteří se dostanou do potíží se splácením, aby je o svých obtížích informovali co nejdříve, a pro tento účel zde uvedou kontaktní údaje.